شماره حساب ها

 

بانک ملی

شماره حساب بانک ملی

۰۲۲۱۴۴۹۰۶۴۰۰۸

شماره کارت ملی

۶۰۳۷-۹۹۷۲-۵۹۶۸-۲۴۱۸

 

به نام حمید خیاطیان یزدی